Právne služby

Trestné právo

 • Kompletné právne poradenstvo a právne slúžby pre obvinených a poškodených.
 • Vypracovanie trestného oznámenia.
 • Obhajoba obvinených vo všetkých štádiách trestného konania.
 • Zastupovanie poškodených v trestnom konaní, uplatňovanie náhrady škody v adhéznom konaní.
 • Zastupovanie v konaní o odškodňovanie obetí násilných trestných činov podľa zákona č. 215/2006 Z.z.o odškodňovaní osôb poškodených násilnými trestnými činmi v znení neskorších predpisov.

Rodinné právo

 • Kompletné právne poradenstvo a právne služby.
 • Zastupovanie vo všetkých druhoch konaní podľa Zákona o rodine a ďalsších príslušných predpisov.
 • Rozvod manželstva.
 • Úprava výkonu rodičovských práv a povinností k maloletým deťom (zverenie, úprava styku a výživné).
 • Úprava vyživovacej povinnosti  (výživné rodičov k deťom, výživné detí k rodičom, výživné medzi ostatnými príbuznými, výživné medzi manželmi, príspevok na výživu rozvedeného manžela, príspevok na výživu a úhradu niektorých nákladov nevydatej matke).
 • Vymáhanie zameškaného výživného.
 • Zastupovanie v konaniach o návrat neoprávnene premiestneného dieťaťa z cudziny.
 • Určenie a zapretie rodičovstva
 • Osvojenie


Občianske právo

 • Kompletné právne poradenstvo.
 • Zastupovanie vo všetkých druhoch konaní podľa Obianskeho zákonníka, Občianskeho súdneho poriadku a ďalsích príslušných predpisov.
 • Vyhotovenie a posudzovanie občianskoprávnych zmlúv.
 • Súdne a mimosúdne vymáhanie pohľadávok.
 • Zrušenie a vysporiadanie podielového a bezpodielového spoluvlastnictva.
 • Ochrana vlastníckeho práva.
 • Zastupovanie v exekučnom konaní.
 • Zastupovanie v dedičskom konaní.
 • Zastupovanie pred Ústavným súdom SR.
 • Ochrana spotrebiteľa podľa Občianskeho zákonníka a zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov.
 • Zastupovanie v konaní o náhradu škody spôsobenej orgánom verejnej moci podľa zákona č. 514/2003 Z.z. o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci v znení neskorších predpisov.

Obchodné právo

 • Kompletné právne poradenstvo a právne služby pre podnikateľov a právnické osoby.
 • Zastupovanie vo všetkých druhoch konaní podľa Obchodného zákonníka a ďalších príslušných predpisov.
 • Správa a riešenie komplexnej právnej agendy obchodnej spoločnosti.
 • Zakladanie  obchodných spoločností (verejná obchodná spoločnosť, komanditná spoločnosť, spoločnosť s ručením obmedzeným, akciová spoločnosť, družstvo), ich zmeny a zánik .
 • Zrušenie, zlúčenie, rozdelenie a likvidácia obchodných spoločností a družstva.
 • Vypracovanie zakladateľských dokumentov obchodných spoločností a aj ich zmeny.
 • Zastupovanie v konaniach pred obchodným registrom a živnostenským úradom.
 • Zabezpečovanie všetkých potrebných povolení vyžadovaných štátnymi orgánmi.
 • Vykonávanie zápisov zmien alebo výmaz údajov o obchodných spoločnostiach a družstvách zapísaných v obchodnom registri.
 • Zvyšovanie a znižovanie základného imania obchodných spoločností.
 • Daňová registrácia podnikateľských subjektov.
 • Vyhotovenie a posudzovanie obchodnoprávnych zmlúv.
 • Súdne a mimosúdne vymáhanie pohľadávok .
 • Zastupovanie v exekučnom konaní.
 • Zastupovanie v konkurznom a reštrukturalizačnom konaní


Vymáhanie pohľadávok

 • Kompletné právne poradenstvo ohľadom oprávnenosti a vymožiteľnosti pohľadávky.
 • Mimosúdne a súdne vymáhanie pohľadávok.
 • Zastupovanie v exekučnom konaní.

Právo nehnuteľností

 • Právne poradenstvo v oblasti pozemkového práva.
 • Vypracovanie zmlúv pri prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam a ich autorizácia.
 • Vypracovanie návrhu na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností.
 • Kontrola a revízia  zmlúv o prevode vlastníckeho práva.
 • Zastupovanie v katastrálnom konaní.
 • Zastupovanie v stavebnom a územnom konaní.
 • Právne poradenstvo v súvislosti s inými vecnými právami (vecné bremená, záložné právo, zádržné právo a iné) a právami tretích osôb.
 • Právne poradenstvo v súvislosti s nájmom nehnuteľností – pozemkov, stavieb, bytov i nebytových priestorov.

Pracovné právo

 • Kompletné právne poradenstvo a právne služby pre zamestnancov a zamestnávateľov.
 • Zastupovenie v súdnom konaní vo veciach upravených Zákonníkom práce (neplatnosť skončenia pracovného pomeru, náhrada škody a pod.) .
 • Vypracovanie všetkých jednostranných a dvojstranných právnych úkonov podľa Zákonníka práce ( pracovná zmluva, dohoda o hmotnej zodpovednosti zamstnanca, dohoda o skončení pracvného pomeru, výpoveď, okomžité skončenie pracovného pomeru a iné ).
 • Odškodňovanie pracovných úrazov a chorôb z povolania.

Správne právo

 • Právne poradenstvo vo vybraných oblastiach správneho práva.
 • Vypracovanie správnych podaní - odvolaní voči rozhodnutiam správnych orgánov.
 • Zastupovanie pred správnymi orgánmi a súdom.
 • Právna pomoc v priestupkovom konaní, v stavebnom konaní, v daňovom konaní a iné.