Odmena advokáta

   Advokátska kancelária Mgr. Romana Mravíková sa vždy snaží odmenu za poskytnuté právne služby prispôsobiť schopnostiam a možnostiam klienta s prihliadnutím na náročnosť poskytnutých právnych služieb, hodnotu veci a časovú náročnosť vybavenia veci. Právne služby poskytujeme za rozumné a primerané ceny v medziach daných vyhláškou Ministerstva spravodlivosti SR č. 655/2004 Z.z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb v znení neskorších predpisov.
Stanovenie výšky odmeny je vždy individuálna záležitosť, ktorej predchádza dohoda s klientom.

   V zmysle § 1 Vyhlášky  č. 655/2004 Z.z. sa advokát môže osobitne dohodnúť s klientom na výške odmeny za poskytnutú právnu pomoc. Výška odmeny nesmie byť v rozpore s dobrými mravmi. Pokiaľ nedôjde k dohode o výške, na určenie odmeny advokáta sa použijú ustanovenia uvedenej vyhlášky o tarifnej odmene.

V našej advokátskej kancelárii v Nitre je možné dohodnúť nasledovné spôsoby odmeňovania:

Paušálna odmena
Môže sa dohodnúť odmena za úplné vybavenie veci alebo súboru vecí, prípadne za poskytovanie právnych služieb v určitom časovom období alebo na neurčitý čas.

Tarifná odmena
Základná sadzba tarifnej odmeny sa stanoví podľa tarifnej hodnoty veci alebo druhu veci, alebo práva a podľa počtu úkonov, ktoré advokát vo veci vykonal.

Hodinová odmena
Tento druh odmeny sa môže dohodnúť určením počtu hodín potrebných na poskytnutie právnej služby.

Podielová odmena
Tento druh odmeny sa môže dohodnúť vo forme peňažného podielu na hodnote veci, ktorá je predmetom konania pred súdom, alebo iným orgánom. Maximálna výška podielovej odmeny nesmie presiahnuť 20% z hodnoty veci.


PLATOBNÉ PODMIENKY
Platobné podmienky a spôsob platby sa určuje na základe dohody advokáta s klientom.

Ponúkame Vám nasledovné spôsoby platby:

  • v hotovosti do pokladne advokátskej kancelárie,
  • bankovým prevodom na účet.

V prípade záujmu o bližšie informácie (približná cenová kalkulácia riešenia Vášho problému) nás môžete nezáväzne kontaktovať.